Informace o zpracování osobních údajů

Vážení pacienti, vezměte laskavě na vědomí, že společnost:

 • Stomatologické centrum Brno s.r.o., se sídlem Kpt. Jaroše 1123 Třebíč 674 01, IČ: 292 45 699, vedená u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 68053
 • Stomatologické centrum Jihlava s.r.o., se sídlem Kpt. Jaroše 1123 Třebíč 674 01, IČ: 017 67 151, vedená u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 79309
 • Stomatologické centrum Třebíč s.r.o., se sídlem Kpt. Jaroše 1123 Třebíč 674 01, IČ: 292 13 541, vedená u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 66176

(dále jen „společnost“), při poskytování zdravotních služeb zpracovává v pozici správce Vaše níže uvedené osobní údaje v rozsahu nutném pro splnění jejích smluvních a zákonných povinností. (V případě zvláštní kategorie osobních údajů, což jsou údaje vypovídající o Vašem zdravotním stavu, je toto zpracování nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství.)

Můžeme Vás však ujistit, že vždy dochází ke zpracování pouze po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu poskytování zdravotních služeb.

Zpracovávané osobní údaje

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • adresa trvalého bydliště
 • korespondenční adresa
 • údaje o zdravotní pojišťovně
 • údaje vedené v souladu s právními předpisy ve zdravotnické dokumentaci

Povinnost poskytnout osobní údaje

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem naší společnosti, neboť bez nich bychom nemohli splnit naše povinnost ukládané zákonem, případně realizovat Vámi požadovanou zdravotní péči. Pokud byste s takovým zpracováním nesouhlasili, nemohli bychom Vám péči poskytnout.

Zpracování na základě oprávněných zájmů

Dále zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů Váš telefonický kontakt a případně e-mail, pokud jste nám tyto údaje poskytli, a to za účelem usnadnění komunikace a zasílání upozornění na blížící se termín nebo vznik nároku na preventivní prohlídku, tedy zlepšování poskytovaných služeb. Poskytnutí těchto údajů není povinné a proti tomuto způsobu zpracování můžete kdykoliv v budoucnu vznést námitku.

Zpracovatelem Vašich osobních údajů může být v souvislosti s námi poskytovanou zdravotní péčí Vám poskytovatel anesteziologických služeb, případně stomatologická laboratoř. Jste oprávněni kdykoli se informovat o identitě těchto osob a o konkrétních okolnostech tohoto zpracování.

Příjemci osobních údajů jsou pouze subjekty, u nichž předání vyplývá přímo ze zákona, tedy zejména Vaše zdravotní pojišťovna, další poskytovatelé zdravotních nebo sociálních služeb, je-li to nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb, osoby, které mají zákonem umožněno nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace, Státní ústav pro kontrolu léčiv jako zřizovatel Centrálního úložiště elektronických receptů v souvislosti s agendou těchto receptů, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR jako správce Národního zdravotnického informačního systému apod.

Práva pacienta související se zpracováním

 • právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů
 • právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů
 • právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno
 • právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován JUDr. Pavel Vacek, Nádražní 625, 664 71 Veverská Bítýška. Můžete ho kontaktovat na tel. čísle: +420 736 613 729, nebo emailem: GDPR@s-i.cz

Pin
Kontakty

Stomatologické centrum Brno

Kamenice 32
625 00 Brno-Bohunice
Příjezd na parkoviště po ulici Studentská

tel.: +420 778 075 100 - 5. patro
tel.:+420 725 518 918 - 4. patro

Ukázat na mapě

Stomatologické centrum Třebíč

Kpt. Jaroše 1123
674 01 Třebíč
Parkování před budovou

tel.: +420 776 166 268

Ukázat na mapě

Stomatologické centrum Jihlava

Havlíčkova 34a
586 01 Jihlava
Parkovací dům naproti vchodu do budovy

tel.: +420 774 874 100

Ukázat na mapě